تبلیغات
دروس دبیرستان - اموزش زبان انگلیسی درس دوم
 
دروس دبیرستان
در پلکان دنیا تنها پله محکم خداست پس به نام خدا
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : mohammad eghbali
نویسندگان
نظرسنجی
قواعد یا نمونه سوال؟


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

ابزار وبلاگ نایت اسکین

استخاره با قرآن کریم
دریافت کد استخاره آنلاین

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

زبان انگلیسی سوم راهنمایی

 

  درس دوم 
ضمایر مفعولی و قیود تكرار

دستور زبان این درس درباره استفاده از ضمایر مفعولی می باشد و قسمت دیگر آن درباره قیدهای تكرار می باشد. نكات گرامری این درس به ترتیب زیر می باشد. 
1 – ضمایر مفعولی ضمایری هستند كه در جمله بعد از فعل قرار می گیرند و نقش مفعولی دارند. شما قبلاً با ضمایر فاعلی آشنا شده اید. درجدول زیر ضمیر مفعولی مربوط به هر یك از ضمایر فاعلی در جلو آن نوشته شده است.

ضمیر مفعولی

ضمیر فاعلی

به من یا مرا  me

من         I

به تو یا تو را  you

تو       You

به او یا او را  him

او(مرد)  He

به او یا او را  her

او(زن)  She

به او یا او را    it

او(خنثی) It

به ما یا ما را   us

ما        We

به شما یا شما را you

شما    You

به ایشان یا ایشان را              them

ایشان They

به چند مثال توجه كنید:
لطفاً به من یك خودكار بده.

Give me a pen please.
me : ضمیر مفعولی 

I see him every day.      من او را هر روز می بینم 
him : ضمیر مفعولی

2 – ضمایر مفعولی فقط بعد از فعل هایی می آیند كه به مفعول احتیاج دارند مانند :

See, help, give, ask, buy, eat, want, visit, ... . 

بعضی از فعل ها به مفعول احتیاج ندارند و به تنهایی معنای كاملی دارند مانند go, come و ... 

3 – ضمایر مفعولی سوم شخص مفرد مانند ضمیر فاعلی مذكر و مؤنث و خنثی دارد. برای مذکر him ، برای مونث her و برای شیء It به كار می رود.

4 – قسمت دیگر گرامر این درس قیدهای تكرار هستند. شما در این درس با چند قید تكرار آشنا می شوید:
Always       همیشه
Usually       معمولاً
Often         اغلب
Never         هرگز
Sometimes  ‌گاهی اوقات 

5 – در جمله قیدهای تكرار بعد از مشتقات فعل to be ( (am-is-are-was-were قرار می گیرند مانند :

She is always late.

یعنی «او همیشه دیر می كند» . در این مثال قید تكرار always بعد از فعل is كه از مشتقات فعل to be است قرار گرفته است.
6 – همچنین محل قیدهای تكرار در جمله قبل از فعل اصلی جمله ( بعد از فاعل) می باشد.
مانند :

She always comes late.
فاعل : She       always : قید تكرار      comes : فعل اصلی 

They often go to bed late.       میروند آنها معمولاً دیر به رختخواب 
فاعل : They      often : قید تكرار        go :

فعل اصلی  

 

زمان حال ساده اغلب با قیدهای تکرار مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهمترین قیدهای تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:

never     rarely     sometimes     often     usually     always
0%................................. 50% .................................100%

 • I usually play football with my friends.

 • never go shopping.

 • sometimes she plays piano for us.


  تمرین 
1 - جمله های زیر را با قید تكرار usually بازنویسی كنید.

1. Mohammad gets up early in the morning. 
پاسخ: Mohammad usually gets up early in the morning.

قید تكرار (usually) قبل از فعل اصلی جمله قرار می گیرد.(بعد از فاعل)

2.Sara is at home on Fridays.
پاسخ: Sara is usually at home on Fridays.

قید تكرار (usually) بعد از مشتقات فعل is)  to be)در جمله قرار می گیرد.  

 

  2 – پاسخ صحیح را انتخاب كنید.

1. I usually see (him – he) at school.

پاسخ : him می باشد چون در اینجا احتیاج به یك مفعول داریم. فعل see (دیدن) احتیاج به مفعول دارد كه مشخص كند كه چه كسی را دیده ام.

2. (They – Them) are good friends.

پاسخ : They می باشد چون در اینجا نقش فاعل را دارد. them ضمیر مفعولی است.

3 – Does (him – he) teach (you – yours) English.

پاسخ : he نقش فاعل و you نقش ضمیر مفعولی را دارد

4 – Ahmad's sister has an apple in ( she – her) hand.

پاسخ : صفت ملكی her به كار می بریم. چون فاعل Ahmad's sister است كه مؤنث  است. (her در این جمله صفت ملكی است نه ضمیر مفعولی)

5 – Do you know that girl ? Yes, I know (she – her)

پاسخ : ضمیر مفعولی her به كارمی بریم چون that girl مؤنث  است و مفعول جمله نیز می باشد.  

 

  3 – گزینه صحیح را انتخاب كنید.

1- Her son wants an orange. Please give …….an orange . (her – him – he)

پاسخ : him صحیح است . چون her son مذكر است

2 – Do you like children? Yes, I like …….( him - their – them)

پاسخ : them صحیح است. چون children جمع است

3 – Do you help your mother at home?Yes, I help … (she – her – him)

پاسخ : her صحیح است. چون mother است.

 

نمونه سؤالات درس ۲ زبان انگلیسی (سوم راهنمایی)

 

  ضمایر مفعولی و قیود تكرار

 

  6– درهر قسمت زیر کلمات ناهماهنگ خط بکشید.

1. always – near – often – usually
2. ruler – newspapers – pencil – eraser

near- newspapers

  7 - کلمات داخل پرانتز را در جای صحیح جمله به کار ببرید؟

1. she drinks coffee in the morning?(always) 
2. I am in the office at night.(never) 
3. I play ping-pong (often) 
4. we always listen to the radio at 7 o’clock.(every morning) 
5. Do you eat at a restaurant every day?(some times ) (No)

جواب :

1. she always drinks coffee in the morning. 
2. I am never in the office at night. 
3. I often paly ping-pong. 
4. we listen to the radio at 7 o’clock every morning
5. No, we sometimes eat at a restaurant.  

 

  8 – با هر گروه از کلمات زیر یک جمله ی صحیح بنویسید.

1. go to / usually/ do/ by/ bus/ you /school?
2. always / mother/ Maryam/ her / helps
3. play /Friday/They/ football/every. 
4. in / park/ them/ is /He / talking / to /the. 
5. rest / I / after/ lunch / always.

جواب:

1. Do you usually go to school by bus ? 
2. Maryam always helps her mother. 
3. They play football every Friday. 
4. He is talking to them in the park. 
5. I always rest after lunch.  

 

  9 – کلمات ناقص زیر را کامل کنید؟

1. I so – et – mes eat di-ner in the re-t-urant.
2. All people – now him . He’s very f-mous. 
3. Do you usua-ly drink t-a after l-nch?

جواب :

1. sometimes – dinner – restaurant 
2. know – famous 
3. usually – tea– lunch  

 

  10 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟

1. They eat …..at 7 every evening. 
a. lunch 
b. dinner 
c. breakfast
d. water

3. Mr Taheri is a doctor. ….sister is a teacher. 
a.his
b.my
c. her
d. their

4. Do you know…?
a. your
b. she
c. him
d. he 

5. Do you practice English every day? 
Yes, I …. it. 
a. am sometimes
b. usually study
c. often does
d. study always

6. He …….late. 
a. is often
b. does often
c. always is 
d. does always

7. Do you see your ……every day? 
yes, I see him every day. 
a. brother
b. mother
c. sister
d. children

8. Where is your sister putting the plates? 
She is putting ….on the table. 
a. they
b. it
c. them
d. their 

9. We need a book. Give …..a book, please. 
a.my
b. us
c.we
d. me

10. We … to the mosque. 
a. go usually
b. often goes
c. go often
d. usually go